viernes, 24 de julio de 2015

Autònoms autòmats (2)

18/07/2015

El desenvolupament de robots cada vegada més autònoms ens planteja dilemes que ja no són exclusivament teòrics. Ens situen moralment davant la imminència de la presa de decisions per part de les nostres màquines que poden afectar la vida o la mort de persones. Incloent-hi la nostra. No totes les decisions tenen la mateixa consideració moral. N’hi ha de millors i de pitjors. Però ¿podem ordenar la qualitat moral de la decisió d’acord amb un algoritme introduït en el programari dels nostres robots? La robòtica és una lògica, però ¿podem dir el mateix de la moral?

En realitat el que està aquí en joc no és només el que pot passar amb el comportament autònom d’un vehicle de transport, sinó la moralitat associada a l’ús dels nostres artefactes, dels sexuals als militars. Tots coneixem el debat provocat per l’ús dels drons, però els drons i les seves controvèrsies són solament una part molt minsa de la investigació tecnològica militar, que sembla que és el gran camp del desenvolupament futur de la robòtica. I no només de la robòtica. Les pràctiques de l’anomenat accelerated learning no s’estan duent a terme precisament en les facultats de pedagogia. L’any 2012 el departament de Defensa nord-americà va aprovar una directiva titulada Autonomy in Weapons Systems, però no sé ni en què consisteix ni si hi ha directives posteriors. Sembla que Ronald C. Arkin, un professor de Georgia Tech, sosté que els robots (o lethal weapons systems ) són èticament superiors als soldats en els camps de batalla. Avui ja n’hi ha que operen a les fronteres d’alguns països amb capacitat per identificar i disparar sobre els sospitosos que no encaixen amb determinades línies del seu programari.

Alguns dels dissenyadors del que s’està coneixent com a NEXTech wargames ja ens adverteixen que, tot i que la política i la llei haurien de ser ètiques, el món real no sempre ho és. Tot això ja ho havia anticipat la literatura popular. Recordem les famoses lleis d’Asimov. Tots nosaltres som fills d’un temps que tem que al si de cada innovació s’hi pugui covar una catàstrofe.

Estem condemnats a prendre decisions morals sobre les decisions que han de prendre els nostres robots. I això exigeix comprendre el funcionament d’una conducta extraordinàriament complexa: la decisió moral. Crear un agent moral artificial (AMA) està resultant endimoniadament complicat. Alguns creuen que existeix una mena de moral universal innata igual com existeix, segons Chomsky, una gramàtica universal, i que a partir d’aquesta moral es podria programar un AMA. En tinc els meus dubtes, però no puc ignorar que Rosalind Picard, directora de l’Affective Computing Group del MIT, defensa que si les nostres màquines han de ser autònomes, necessàriament han de ser morals. Diu “han”, no “hem”.

En la decisió moral humana sembla que no tot és lògica. Hi ha associats elements afectius (alguns filòsofs parlen del sentiment moral). Així que el primer dilema a què s’enfronten els dissenyadors ètics és el de si seguir el model de Mr. Spock a Star Treck (que ens recorda la moral dels estoics) o el dels defensors de la intel·ligència emocional. ¿Es podrà dotar de sentiments una màquina?

Una història per acabar avui. El 26 de setembre de 1983, Stanislav Petrov, tinent coronel de les forces de defensa aèries soviètiques, ens va salvar a tu i a mi, estimat lector, per no fer absolutament res. Estava a càrrec d’un búnquer secret proper a Moscou amb la missió de controlar Oko, un sistema de vigilància atòmica. Cap a la mitjanit, Oko va començar a donar senyals inequívocs que els nord-americans havien llançat cinc míssils balístics contra l’URSS. Els llums de perill es van encendre i els radars indicaven l’aproximació dels míssils. Tres setmanes abans els soviètics havien atacat un avió coreà. Petrov, però, va decidir comunicar als seus superiors que havia tingut lloc una falsa alarma. Tots vam tenir molta sort aquella nit. Aquest és l’exemple més clar en la història de la humanitat d’heroisme passiu. Però és precisament el factor humà el que la intel·ligència artificial moral pretén eliminar, amb la convicció que això farà el món més segur.

En qualsevol cas, tot aquest debat té una cosa positiva: ens força a anar una mica més enllà de l’actual moda dels valors i a repensar la decisió moral des de la seva arrel. El que estem redescobrint és que per aclarir-nos en aquestes qüestions, cal introduir Plató, Descartes, Spinoza, Hume, Adam Smith, Kant, Hutcheson, Nietzsche i Moore als nostres laboratoris.

jueves, 23 de julio de 2015

La clau de la didàctica de les matemàtiques

18/07/2015

Es parla molt de l’IVA docent dels professors de primària i secundària, que seria la seva Intervenció de Valor Afegit en el rendiment d’un alumne. No es parla gens de l’IVA docent dels professors de les facultats d’educació. Però si, com sembla, el bon professor és la peça clau d’un sistema educatiu de qualitat, l’IVA docent dels formadors de professors s’hauria d’analitzar amb lupa.

No disposem de molts estudis que analitzin aquesta qüestió. Però n’hi ha algun d’important, com el de J.M. Lacasa i J.C. Rodríguez, Diversitat de centres, coneixements matemàtics i actituds cap a l’ensenyament de les matemàtiques dels futurs mestres a Espanya. Algunes conclusions:

1) Les dones obtenen 30 punts menys en coneixements de matemàtiques entre els alumnes de magisteri. Una diferència clarament superior a la que mostra l’informe PISA.

2) Haver estudiat un any més de matemàtiques al batxillerat o haver estudiat el batxillerat “de ciències” suposa 10 punts més de mitjana en coneixements de matemàtiques.

3) A PISA, variables com el nombre de llibres a la llar familiar o el nivell d’estudis dels pares tenen una gran incidència en els resultats dels alumnes. No és el cas entre els estudiants de magisteri. Els autors consideren que això pot ser per dues raons. La primera, que “magisteri ha sigut la via d’entrada als estudis superiors de membres de famílies encapçalades per pares i mares sense estudis universitaris”. La segona, que “en general, el tipus d’estudiant que se sent atret per aquests estudis pertany a nivells educatius familiars mitjans i baixos en comparació amb la mitjana d’universitaris”.

4) El coneixement matemàtic dels alumnes de magisteri depèn poc dels seus estudis universitaris i molt del que han après a l’escola i l’institut.


5) “Hi ha una correlació substantiva entre el nivell de coneixements matemàtics dels estudiants de magisteri i el seu nivell de coneixements de didàctica de les matemàtiques”. És a dir, els que més coneixements tenen de didàctica de les matemàtiques són els que saben més matemàtiques. La contribució de les facultats d’educació a la formació en didàctica de les matemàtiques dels futurs mestres no redueix les diferències de coneixements matemàtics dels seus alumnes. Si volem tenir mestres més competents en la didàctica de les matemàtiques, caldrà seleccionar els aspirants a mestre amb més domini matemàtic.

jueves, 9 de julio de 2015

Les virtuts intel·lectuals

04/07/2015

Reconec que mai he sabut ben bé què es vol dir exactament amb l’expressió “aprendre a aprendre”. Entenc millor el que significa “aprendre a pensar”. Foster Wallace deia que aprendre a pensar és desenvolupar algun tipus de control sobre com i sobre què pensem, la qual cosa no seria possible sense tenir algun domini sobre la nostra capacitat d’atenció i la nostra habilitat per conduir les experiències al domini de les idees. Com més hi penso, més evident em sembla que només podem aprendre a pensar si aprenem a dominar les virtuts intel·lectuals. Per aquesta raó m’ha interessat molt un article de Barry Schwartz, What ‘learning how to think’ really means [Què significa realment ‘aprendre a pensar’], aparegut a The Chronicle of Higher Education el 18 de juny.

“Saber com pensar -diu Schwartz- exigeix un conjunt d’habilitats cognitives: la capacitat quantitativa, la flexibilitat conceptual, la perspicàcia analítica i la claredat expressiva. Però més enllà d’aquestes habilitats, aprendre a pensar requereix el desenvolupament d’un conjunt de virtuts intel·lectuals que caracteritzen els bons estudiants, els bons professionals i els bons ciutadans”. Aquest autor utilitza la paraula virtuts, en lloc de competències, de manera ben deliberada, perquè està pensant en Aristòtil, que entenia que totes les virtuts intel·lectuals posseeixen la seva pròpia dimensió moral.

Les virtuts intel·lectuals serien: amor a la veritat, honestedat (per interrogar-nos pels límits del nostre coneixement), imparcialitat (per perseguir l’evidència i la coherència), humilitat (per veure i analitzar els errors propis), perseverança (per tornar a la feina quan ens distraiem), coratge (per poder tirar endavant les tasques), capacitat per escoltar (per comprometre’ns en un diàleg seriós), capacitat de perspectiva (per tenir una visió àmplia del procés d’aprenentatge) i saviesa (per supervisar la resta de les virtuts).

Schwartz ens suggereix un bon punt de partida per pensar aquesta qüestió. Potser hi podríem afegir la virtut intel·lectual de la paciència crítica (per dedicar el temps necessari a la resolució d’un problema), la de la responsabilitat (per rebutjar creences no consistents amb els fets), la de la sospita crítica (que rere les nostres certeses hi ha latent una pregunta encara no formulada) i la de la voluntat d’intel·ligibilitat (domini de la llengua). Però no convé allargar massa la llista si la volem operativa.